Služba za studente iz ranjivih i podzastupljenih skupina

Na Europskoj poslovnoj školi zagreb na kojoj studira oko 200 studenata imamo i studente iz ranjivih i podzastupljenih skupina. Studenti iz ranjivih i pozdastupljenih skupina realiziraju prava putem svojega statusa.
Aktivnosti Službe usmjerene su na izjednačavanje mogućnosti studiranja svih studenata Europske poslovne škole zagreb koji zbog bolesti, oštećenja, poremećaja ili druge poteškoće ili situacije imaju stalne, privremene ili povremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih obveza.

Važnu ulogu u radu Službe imaju:

  • Voditelj Službe koji je poveznica između studenata iz ranjivih i podzastupljenih skupina te nastavnika i administrativnoga osoblja na EBUS-u i Službe za studente iz ranjivih i podzastupljenih skupina. Voditelj službe je ujedno i kontakt osoba na EBUS-u kojoj se studenti mogu obratiti radi ostvarivanja svojih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita, te ostalih pitanja vezanih uz prava studenata iz ranjivih i podzastupljenih skupina.

DODATNE INFORMACIJE
Dr.sc. Lucijano Jakšić, pred.
Potrebno je najaviti svoj dolazak na:
lucijano.jaksic@ebus.hr
+385 1 40 02 303