Obveze studenata prije odlaska u inozemstvo

U članku su opisane obveze koje student ima prije odlaska u inozemstvo kroz Erasmus+ programe

Prijava na inozemno visoko učilište (VU) (samo za studente koji idu na studijski boravak)

Student je dužan prijaviti se inozemnoj instituciji. Student treba proučiti internetske stranice inozemne institucije te prikupiti svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži tj. ispuniti sve potrebne obrasce u dogovoru s inozemnom institucijom. Neka VU imaju i on-line prijavu.

Studenti najčešće moraju ispuniti i dostaviti sljedeće dokumente: prijavni obrazac, prijepis ocjena (ponekad se mora prevesti na strani jezik kod sudskog tumača), Learning Agreement, potvrdu o znanju jezika.

Nakon što inozemno VU primi pismo potvrde od ustanove pošiljatelj te svu potrebnu dokumentaciju od studenta, izdati će studentu pozivno/prihvatno pismo. Nakon što student dobije prihvatno pismo, može započeti s pripremom za razmjenu.

Sklapanje Sporazuma o učenju – Learning Agreement (pri odlasku na studijski boravak) ili Training Agreement (pri odlasku na stručnu praksu)

LEARNING AGREEMENT (LA)

Student je dužan prije odlaska na inozemnu ustanovu sa svojim Erasmus koordintorom usporediti studijski program na matičnoj i inozemnoj instituciji te izabrati kompatibilne kolegije koje će pohađati/polagati. Izabrani kolegiji/naziv završnog rada upisuju se u LA uz pripadajući broj ECTS bodova. Matična ustanova svojim potpisom jamči priznavanje ECTS bodova / rezultata ostvarenih na mobilnosti.

Student šalje potpisani i pečatirani prijedlog LA na potpisivanje inozemnoj ustanovi koja ga potom vraća studentu/koordinatoru. Potpis ovlaštene osobe iz ustanove koja namjerava primiti studente jamstvo je da student ima pravo pohađati nastavu planiranih predmetnih jedinica/modula.

Svaka izmjena/nadopuna LA moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana prije dolaska studenta na stranu visokoškolsku ustanovu. Sve izmjene se dogovaraju između sve tri strane, te se unose u LA.

TRAINING AGREEMENT (TA)

Svaki student prije odlaska na stručnu praksu treba sklopiti TA koji uključuje plan aktivnosti, ishode učenja s obzirom na znanja, vještine i kompetencije koje student treba steći, mentorstvo, vezu stručne prakse sa studijem i ostvarene rezultate koji će se priznati po završetku stručne prakse.

TA potpisuju student, inozemna tvrtka/ustanova/organizacija te ustanova pošiljatelj. Svaka kasnija izmjena/nadopuna moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana prije dolaska studenta u stranu tvrtku/ustanovu/organizaciju u kojoj će obaviti stručnu praksu. Svaka izmjena/nadopuna treba se dogovoriti između sve tri strane, te unijeti u Training Agreement što prije.

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe. Stručnu praksu NIJE moguće obaviti u sljedećim ustanovama: europskim ustanovama (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/ ), ustanovama koje upravljaju programima Europske unije i diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (ambasadama, konzulatima).

Student može instituciju za obavljanje stručne prakse pronaći sam ili uz pomoć Erasmus koordinatora. Agencija za mobilnost i programe EU također na svojim mrežnim stranicama objavljuje ponude za stručne prakse (http://www.mobilnost.hr/index.php?id=3066)

Sklapanje Ugovora o studijskom boravku / Ugovora o stručnoj praksi

Prije odlaska na studijski boravak i/ili odlaska na stručnu praksu, student je dužan sklopiti ugovor o studijskom boravku i/ili ugovor o stručnoj praksi.

Jezična online procjena

Europska komisija je za 2015. godinu predstavila novu regulativu vezanu za Erasmus+ program. Jedna od novih direktiva je da svi studenti moraju ispuniti test jezične procjene kada je njihov jezik studija/radni jezik: engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski ili nizozemski (6 jezika).

Test je online i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Moguća je jezična procjena i jezični tečaj. Više informacija i upute za studente dostupne su na ovoj poveznici – http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/online-linguistic-support_en.htm.

Sklapanje police zdravstvenog osiguranja

VU pošiljatelj preporuča studentu da sklopi zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u inozemstvu. Republika Hrvatska ima potpisane bilateralne sporazume s određenim državama vezano uz prijenos zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u dotičnoj državi. Takav oblik osiguranja smatra se odgovarajućim ukoliko ga prihvati inozemna ustanova na kojoj će se ostvariti mobilnost. Prije odlaska u inozemstvo student se treba javiti svom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kako bi provjerio postoji li bilateralni sporazum između Republike Hrvatske i države koja će biti odredište za mobilnost. Na mrežnim stranicama inozemnih ustanova moguće je pronaći informacije o osiguranju za vrijeme trajanja mobilnosti. U slučaju da takva mogućnost ne postoji ili da je nepovoljna, studenti mogu sklopiti osiguranje s osiguravajućim društvom prema vlastitom izboru.

Ishodovanje studentske vize

Student je odgovoran za ishodovanje vize u svrhu studiranja. Student zahtjev za vizu, uz svu ostalu potrebnu dokumentaciju koju konzularni ured zahtijeva, predaje nadležnom konzularnom uredu u Republici Hrvatskoj nakon primanja prihvatnoga pisma s inozemnog VU. Vizu nije moguće dobiti bez prihvatnog pisma inozemne institucije. Popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.