Ured za kvalitetu

Tijela Visoke škole odgovorna za sustav upravljanja kvalitetom su Stručno vijeće i Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom.

 

Sustavom osiguravanja kvalitete upravlja Stručno vijeće. Stručno vijeće na prijedlog dekana imenuje predsjednika i članove Povjerenstva. Stručno vijeće na temelju mišljenja Povjerenstva:

• donosi odluke o prihvaćanju strategije razvoja, priručnika o kvaliteti i postupaka za osiguravanje kvalitete u svim područjima djelovanja Visoke škole,

• donosi odluke o mjerama i aktivnostima u okviru sustava osiguravanja kvalitete, posebice;

• odluke o prihvaćanju periodičkih planova i izvješća Povjerenstva,

• odluke o odobravanju, periodičnom vrednovanju i izmjenama studijskih programa kao i programa cjeloživotnog obrazovanja,

• odluke o izmjenama ustroja Visoke škole i ustroja radnih mjesta sukladno potrebama nastavne i znanstveno istraživačke djelatnosti,

• odluke o dodatnim uvjetima za nastavna i suradnička radna mjesta,

• druge odluke o mjerama i aktivnostima u okviru sustava osiguravanja kvalitete u skladu sa svojim nadležnostima i potrebama sustava osiguravanja kvalitete.

 

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom je savjetodavno i stručno tijelo Stručnog vijeća i dekana. Osniva se odlukom Stručnog vijeća na prijedlog dekana. Povjerenstvo ima najmanje pet članova.

 

Povjerenstvo organizira, koordinira i provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete Visoke škole što se prvenstveno odnosi na:

• planiranje i provedbu te analizu postupaka samovrednovanja sustava kvalitete nastavne i stručne djelatnosti,

• unapređivanje pokazatelja kvalitete koji su specifični za Visoku školu (primjerice, odnos broja prijavljenih studenata s obzirom na upisnu kvotu, kvalitetu znanstveno istraživačkih projekata, interes stranih studenata za ponuđene kolegije i dr.),

• sudjelovanje nastavnika, studenata i stručnih službi Visoke škole u praćenju kvalitete provedbe studija kroz samoanalizu rada,

• razvijanje postupaka unutarnjeg vrednovanja kvalitete, metode za istraživanje različitih aspekata kvalitete obrazovanja iz perspektive različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovoditelja, poslodavaca, javnog mnijenja i slično),

• istraživanje uspješnosti studiranja i utvrđivanje uzroka nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja,

• utvrđivanje kompetencija nastavnog osoblja i plan usavršavanja nastavnika (cjeloživotno obrazovanje),

• utvrđivanje kompetencija i plana usavršavanja administrativnog i tehničkog osoblja,

• razvijanje i praćenje pokazatelja o unapređenju nastave (postizanje ishoda učenja, e- učenje, prolaznost, pokrivenost literaturom),

• procjenjivanje kvalitete općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programom,

• definiranje, uvođenje i dokumentiranje standardnih postupaka u administraciji Visoke škole.

 

Povjerenstvo u svom radu surađuje s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te unutarnjim i vanjskim dionicima sustava osiguravanja kvalitete Visoke škole te uključuje:

• definiranje misije i planiranje strategije unapređenja sustava kvalitete Visoke škole,

• osiguravanje djelotvornosti postupaka unaprjeđivanja kvalitete obrazovanja i nadziranje učinkovitosti provedbe internih mehanizama na Visokoj školi,

• razvijanje i predlaganje pravnih akata sustava za upravljanje i unapređenje kvalitete,

• provedba programa procjene i postupaka za unapređenja sustava kvalitete Visoke škole,

• koordiniranje provedbe projekata za profesionalni i stručni razvoj kadrova (stručnih, administrativnih i tehničkih) na Visokoj školi,

• surađivanje u pripremi postupaka vrednovanja,

• uspostavljanje sustava vrednovanja studijskih programa i predlaganja izmjena i dopuna postojećih studijskih programa.

 

Metode kojima se prati sustav kvalitete Visoke škole su:

• Anketni upitnici,

• Fokus grupe,

• Razgovori s poslodavcima, strukovnim udruženjima i drugim vanjskim dionicima,

• Postupci vanjskog vrednovanja,

• Vrednovanju nastavnog procesa koja provode kolege nastavnici (peer review),

• Sastanci s internim i vanjskim dionicima (predstavnici studijskih grupa, dionici iz gospodarstva, predstavnici strukovnih udruženja),

• Samovrednovanje nastavnika.