Natječaj – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince; za nastavno i nenastavno osoblje; ak. god 2019./2020. (II. rok)

KLASA: 602-04//19-15/13

URBROJ: 251-478-01-19-01

U Zagrebu dana 17.10.2019. godine

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski zastupana po dekanu dr.sc. Ivici Kataviću, prof. v.š., 17.10.2019. godine objavljuje:

Natječaj za sudjelovanje u programu Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince; za nastavno i nenastavno osoblje; ak. god 2019./2020. (II. rok)

A) Cilj natječaja

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski (dalje: Visoka škola N. Š. Zrinski) objavljuje natječaj za odabir nastavnog i nenastavnog osoblja kojima će se dodijeliti financijska potpora u svrhu podučavanja ili osposobljavanja na stranim visokim učilištima ili bilo kojim javnim ili privatnim organizacijama aktivnim na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih, u akademskoj godini 2019./2020.

Visokoj školi N. Š. Zrinski je 2014. godine dodijeljena Erasmus University Charter povelja za razdoblje od 2014.-2020. godine, čime je zadovoljen preduvjet za sudjelovanje u programu Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Broj financijskih potpora koje će Visoka škola dodijeliti nastavnom i nenastavnom osoblju u svrhu nastave i/ili osposobljavanja u ak. god. 2019./2020. ovisi o dodijeljenim sredstvima za provedbu programa.

Članovi osoblja koji se prijave na Natječaj i ne uđu u krug stipendiranih osoba, mogu na boravak otići o vlastitom trošku.

Trajanje mobilnosti je od 2 dana do 2 mjeseca, bez vremena putovanja. U svim slučajevima aktivnost podučavanja mora obuhvaćati najmanje 8 sati nastave tjedno (ili niže razdoblje boravka). Osoblje mora aktivnosti mobilnosti obavljati u državi sudionici u programu koja je drugačija od države u kojoj se nalazi organizacija pošiljateljica i država boravišta. Mobilnost mora biti realizirana u razdoblju do 30.09.2020. godine.

A1) Mobilnost osoblja u svrhu podučavanja

Organizacija primateljica mora biti Ustanova visokoškolskog obrazovanja koja je dobila Erasmus sveučilišnu povelju.

A2) Mobilnost osoblja u svrhe osposobljavanja

Organizacija primateljica mora biti:

• Ustanova visokoškolskog obrazovanja koja je dobila Erasmus sveučilišnu povelju ili

• bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Na primjer, takva organizacija može biti:

– javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća);

– javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;

– socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtničke/stručne udruge i sindikate;

– istraživački institut;

– zaklada;

– škola/institut/obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske razine do srednjoškolske razine, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih);

– neprofitna organizacija, udruga, NVO;

– tijelo koje pruža usluge savjetovanja za karijeru, profesionalne orijentacije i informacijskih usluga.

Na Natječaj za mobilnost osoblja mogu se prijaviti članovi osoblja zaposleni u Visokoj školi N. Š. Zrinski.

B) Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu

Da bi dobili pravo na financijsku potporu, kandidati/kandidatkinje moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. Osoblje (nastavno i nenastavno) mora biti zaposleno u Visokoj školi (Ugovor o radu / Ugovor o djelu)

2. Osoblje mora imati zadovoljavajuće znanje engleskog i/ili stranog jezika države u kojoj se obavlja podučavanje ili osposobljavanje

3. Osoblje mora predati potpunu dokumentaciju u propisanom roku, što je određeno ovim natječajem.

C) Kriteriji za odabir kandidata/kandidatkinja

1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija

2. Pismo motivacije od maksimalno 500 riječi na engleskom jeziku (obrazac u dodatku)

3. Pozivno pismo ustanove domaćina ili dokaz o uspostavljenom kontaktu (e-mail korespondencija)

4. Znanje engleskog jezika na kojem će se odvijati podučavanje ili osposobljavanje*

5. Prednost kandidatima koji do sada nisu sudjelovali u nekom od programa mobilnosti

6. Akademska dostignuća (prema životopisu)

* Kao potvrda znanja stranih jezika uvažavat će se i međunarodni certifikati kao dokaz znanja napredne razine i/ili certifikati o završenom tečaju te slični dokumenti. Znanje engleskog i njemačkog jezika provjeravat će se po potrebi na Visokoj školi N. Š. Zrinski.

D) Postupak prijave

1. Prijave moraju biti dostavljene do 30.10.2019. godine u studentsku referadu s naznakom sudjelovanje u programu Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na poštanskom pečatu) neće biti razmatrane.

2. Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom i to na adresu Visoka škola N. Š. Zrinski, Selska cesta 119, 10110 Zagreb (s naznakom: Ured za međunarodnu suradnju – Natječaj za sudjelovanje u programu Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince).

E) Postupak odabira kandidata

Selekcijski postupak odvija se u dva kruga:

1. krug – administrativna provjera prijava;

2. krug – odabir kandidata/kandidatkinja za mobilnost od strane Povjerenstva za odabir kandidata pri Visokoj školi N. Š. Zrinski, a prema kriterijima za odabir (po potrebi provjera znanja engleskog/njemačkog jezika onih kandidata/kandidatkinja koji su zadovoljili uvjete Natječaja (ukoliko nisu priložili certifikat o znanju stranog jezika).

F) Objava rezultata Natječaja

1. Popis dobitnika/dobitnica financijske potpore bit će objavljen na mrežnim stranicama Visoke škole N. Š. Zrinski (http://www.zrinski.org/nikola) u roku od najviše 10 radnih dana nakon zaključenja svakog roka Natječaja. Isti će o dobitku potpore biti obaviješteni elektronskom poštom.

2. Odbijeni kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni pismenim putem elektronskom poštom.

3. Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime javno objavi na listi.

G) Financijska potpora (grant)

Mjesečni iznos pojedinačne financijske potpore za nastavno i nenastavno osoblje odredit će se naknadno, ovisno o zemlji u kojoj se ostvaruje mobilnost, a sukladno pravilima koje je propisala Europska komisija.

Nastavno i nenastavno osoblje s teškoćama u razvoju imaju pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti.

Prije odlaska na mobilnost nastavno i nenastavno osoblje sa svojim visokim učilištem potpisuje Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

H) Prijavna dokumentacija

1. Prijavni obrazac

2. Pismo motivacije od maksimalno 500 riječi na engleskom jeziku

3. Životopis (European CV format)

4. Pozivno pismo/korespondencija sa ustanovom domaćinom

5. Potvrda/certifikat o znanju stranog jezika na kojem će se aktivnosti mobilnosti odvijati (ukoliko je posjedujete)

I) Ostalo

Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije i po povratku s mobilnosti pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni) te Visokoj školi N. Š. Zrinski dostaviti potrebnu dokumentaciju.

J) Kontakt osobe za dodatne upite

Palma Dizdarević, Erasmus koordinator

tel. 01 3695 706

mail: palma.dizdarevic@zrinski.org

NAPOMENA: Uvjeti i propozicije ovog natječaja u skladu su sa službenim dokumentima Europske komisije te odredbama ugovora između Visoke škole i Agencije za mobilnost i programe EU.

Sve o Erasmusu pronađite na mrežnim stranicama Agencije:

http://www.mobilnost.hr/index.php?id=1033

Rok za prijavu: 30.10.2019.