Natječaj – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince; za studente u svrhu obavljanja stručne prakse; ak. god 2019./2020. (VI. rok)

KLASA: 602-04/20-01/31

URBROJ: 251-478-01-20-01

U Zagrebu 12.05.2020. godine

Europska poslovna škola Zagreb zastupana po dekanu dr.sc. Ivici Kataviću, prof. v.š., dana 12.05.2020. godine objavljuje:

Natječaj za sudjelovanje u programu Erasmus+  za studentsku mobilnost u svrhu stručne prakse; ak. god 2019./2020. (VI. rok)

A) Cilj natječaja

Europska poslovna škola Zagreb objavljuje natječaj za odabir studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora za stručnu praksu u akademskoj godini 2019./2020.

Europskoj poslovnoj školi Zagreb je 2014. godine dodijeljena Erasmus University Charter povelja za razdoblje od 2014.-2020. godine, čime je zadovoljen preduvjet za sudjelovanje u programu Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Broj financijskih potpora koje će Europska poslovna škola Zagreb dodijeliti studentima u svrhu obavljanja stručne prakse u ak. god. 2019./2020. ovisi o dodijeljenim sredstvima za provedbu programa.

Studenti koji se prijave na Natječaj i ne uđu u krug stipendiranih studenata mogu na stručnu praksu otići o vlastitom trošku.

Najkraće trajanje stručne prakse je dva (2) mjeseca, a najduže dvanaest (12) mjeseci uz uvjet da se odrađuje od 30 do 40 sati tjedno. Mobilnost mora biti realizirana u razdoblju do 31.05.2021. godine.

Mobilnost je moguće ostvariti u programskim zemljama tj. u državama članicama Europske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka,

Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal,

Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija) te Turskoj.

Mjesta za obavljanje stručne prakse mogu se pronaći samoinicijativno ili uz pomoć Erasmus koordinatora, ali prije prijave na Natječaj student mora imati prihvatno pismo institucije domaćina.

Institucija primatelj može biti:

• bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Na primjer, takva organizacija može biti:

– javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća);

– javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;

– partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtničke/stručne udruge i sindikate;

– istraživački institut;

– zaklada;

– škola/institut/obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske razine do srednjoškolske razine, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih);

– neprofitna organizacija, udruga, NVO;

– tijelo koje pruža usluge savjetovanja za karijeru, profesionalne orijentacije i informacijskih usluga

Važna napomena! Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su izvršavati sve obaveze prema potpisanom Ugovoru o studiranju i plaćanju školarine (npr. nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenata koji sami financiraju svoj studij, položiti sve ispite za stjecanje diplome itd.).

Na Natječaj za stručnu praksu mogu se prijaviti studenti prve i viših godina studija svih ciklusa studija. Isti student može dobiti bespovratna sredstva za razdoblja mobilnosti do najviše 12 mjeseci za svaki ciklus studija, neovisno o broju i vrsti aktivnosti mobilnosti.

B) Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu

Da bi dobili pravo na financijsku potporu, kandidati/kandidatkinje moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. Studenti moraju biti upisani u studijski program u ustanovi visokog obrazovanja nakon kojeg se stječe međunarodno priznata diploma ili druga priznata kvalifikacija tercijarne razine (do razine doktorata, uključujući doktorat).

2. Studenti koji su nedavno diplomirali mogu ići na stručnu praksu. Njih mora odabrati Europska poslovna škola Zagreb za vrijeme posljednje godine studija i oni stručnu praksu u inozemstvu moraju obaviti u roku od godine dana od diplomiranja.

3. Studenti moraju imati zadovoljavajuće znanje engleskog i/ili stranog jezika države u kojoj se obavlja stručna praksa.

4. Studenti moraju predati potpunu dokumentaciju u propisanom roku, što je određeno ovim natječajem.

5. Studenti koji na mobilnost idu u ljetnome semestru tekuće akademske godine, moraju imati ostvarene uvjete za upis u višu studijsku godinu prema Pravilniku o studiranju Europske poslovne škole Zagreb.

C) Kriteriji za odabir kandidata/kandidatkinja

1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija

2. Pismo motivacije od maksimalno 500 riječi na hrvatskom jeziku (obrazac u dodatku)

3. Akademski uspjeh

4. Znanje engleskog jezika na kojem će se odvijati stažiranje*

5. Prihvatno pismo ustanove primatelja tzv. Confirmation of Acceptance for Erasmus+ Placement ili dokaz o uspostavljenoj korespondenciji i komunikaciji

6. Prednost kandidatima koji do sada nisu sudjelovali u nekom od programa mobilnosti

* Kao potvrda znanja stranih jezika uvažavat će se međunarodni certifikati kao dokaz znanja napredne razine i/ili certifikati o završenom tečaju te slični dokumenti ili položeni ispiti stranih jezika u Europskoj poslovnoj školi Zagreb.

D) Postupak prijave

1. Prijave moraju biti dostavljene na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave koje su nepotpune neće biti razmatrane.

2. Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom i to na adresu Europska poslovna škola Zagreb, Selska cesta 119, 10110 Zagreb (s naznakom: Natječaj za sudjelovanje u programu Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu stručne prakse).

E) Postupak odabira kandidata

Selekcijski postupak odvija se u dva kruga:

1. krug – administrativna provjera prijava;

2. krug – odabir kandidata/kandidatkinja za mobilnost od strane Povjerenstva za odabir kandidata pri Europskoj poslovnoj školi Zagreb, a prema kriterijima za odabir (po potrebi provjera znanja engleskog/njemačkog jezika onih kandidata/kandidatkinja koji su zadovoljili uvjete Natječaja (ukoliko nisu priložili certifikat o znanju stranog jezika ili položili ispit stranog jezika predviđenog kurikulumom Europske poslovne škole Zagreb).

F) Objava rezultata Natječaja

1. Popis dobitnika/dobitnica financijske potpore bit će objavljen na mrežnim stranicama Europske poslovne škole Zagreb (http://ebus.hr/) u roku od najviše 10 radnih dana nakon zaključenja Natječaja. Isti će o dobitku potpore biti obaviješteni elektronskom poštom.

2. Odbijeni kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni pismenim putem.

3. Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi javno na listi.

G) Financijska potpora (grant)

Mjesečni iznos pojedinačne financijske potpore za studente odredit će se naknadno, ovisno o zemlji u kojoj se ostvaruje mobilnost, a sukladno pravilima koje je propisala Europska komisija.

Studenti s teškoćama u razvoju imaju pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti.

Prije odlaska na mobilnost studenti sa svojim visokim učilištem potpisuju Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

H) Prijavna dokumentacija

1. Prijavni obrazac

2. Pismo motivacije od maksimalno 500 riječi na hrvatskom jeziku

3. Životopis (European CV format)

4. Prijepis ocjena ostvarenih na studiju Europske poslovne škole Zagreb

5. Prihvatno pismo ustanove primatelja ili dokaz o uspostavljenoj korespondenciji i komunikaciji

6. Potvrda o znanju stranog jezika na kojem će se studijski boravak odvijati (ukoliko je posjedujete)

I) Ostalo

Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije i po povratku sa studijskog boravka pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni) te Europskoj poslovnoj školi Zagreb dostaviti potrebnu dokumentaciju.

J) Kontakt osobe za dodatne upite

Barbara Konjevod

tel. 01 3695 706

mail: barbara.konjevod@ebus.hr

NAPOMENA: Uvjeti i propozicije ovog Natječaja u skladu su sa službenim dokumentima Europske komisije te odredbama ugovora između Europske poslovne škole Zagreb i Agencije za mobilnost i programe EU.

Sve o Erasmusu pronađite na mrežnim stranicama Agencije: https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus/erasmus-visoko-obrazovanje/

Rok za prijavu: natječaj ostaje otvoren do popunjenja kvote