Natječaj za sudjelovanje u programu Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince; za studente u svrhu obavljanja stručne prakse; ak. god 2021./2022. (I. rok)

KLASA: 602-04/21-15/11

URBROJ: 251-478-01-21-01

U Zagrebu 15. 11. 2021. godine

Europska poslovna škola Zagreb zastupana po dekanu dr. sc. Ivici Kataviću, prof. v. š. u trajnom zvanju, dana 15. 11. 2021. godine objavljuje:

Natječaj za sudjelovanje u programu Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince; za studente u svrhu obavljanja stručne prakse; ak. god 2021./2022. (I. rok)

A) Cilj natječaja

Europska poslovna škola Zagreb objavljuje natječaj za odabir studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora za stručnu praksu u akademskoj godini 2021./2022. unutar projekta 2019-1-HR01-KA103-060280 i 2020-1-HR01-KA103-077203

Europskoj poslovnoj školi Zagreb je 2021. godine dodijeljena Erasmus University Charter povelja za razdoblje od 2021.-2027. godine, čime je zadovoljen preduvjet za sudjelovanje u programu Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Broj financijskih potpora koje će Europska poslovna škola Zagreb dodijeliti studentima u svrhu obavljanja stručne prakse u ak. god. 2010./2021. ovisi o dodijeljenim sredstvima za provedbu programa.

Kvota studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora za stručnu praksu u akademskoj godini 2021./2022. iznosi 3 mjesta.

Studenti koji se prijave na Natječaj i ne uđu u krug stipendiranih studenata mogu na boravak u svrhu stažiranja otići o vlastitom trošku.

Najkraće trajanje stručne prakse je dva (2) mjeseca, a najduže dvanaest (12) mjeseci. Mobilnost mora biti realizirana u razdoblju do 30. travnja 2022. godine.

Institucija primatelj može biti:

• Ustanova visokoškolskog obrazovanja koja ima važeću Erasmus povelju

• bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Na primjer, takva organizacija može biti:

– javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća);

– javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;

– socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtničke/stručne udruge i sindikate;

– istraživački institut;

– zaklada;

– škola/institut/obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske razine do srednjoškolske razine, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih);

– neprofitna organizacija, udruga, NVO;

– tijelo koje pruža usluge savjetovanja za karijeru, profesionalne orijentacije i informacijskih usluga

Stručna praksa se izvodi u punom radnom vremenu, u trajanju od minimalno 30 sati tjedno.

Važna napomena! Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su izvršavati sve obaveze prema potpisanom Ugovoru o studiranju i plaćanju školarine (npr. nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenata koji sami financiraju svoj studij, položiti sve ispite za stjecanje diplome itd.).

Na Natječaj za stručnu praksu mogu se prijaviti studenti prve i viših godina studija svih ciklusa studija. Isti student može dobiti bespovratna sredstva za razdoblja mobilnosti do najviše 12 mjeseci za svaki ciklus studija, neovisno o broju i vrsti aktivnosti mobilnosti.

B) Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu

Da bi dobili pravo na financijsku potporu, kandidati/kandidatkinje moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. Studenti moraju biti upisani u studijski program u ustanovi visokog obrazovanja nakon kojeg se stječe međunarodno priznata diploma ili druga priznata kvalifikacija tercijarne razine (do razine doktorata, uključujući doktorat).

2. Studenti koji su nedavno diplomirali mogu ostvariti stručnu praksu. Njih mora odabrati Europska poslovna škola Zagreb za vrijeme posljednje godine studija i oni svoju stručnu praksu u inozemstvu moraju obaviti u roku od godine dana od diplomiranja.

3. Studenti moraju imati zadovoljavajuće znanje engleskog i/ili stranog jezika države u kojoj se obavlja stručna praksa.

4. Studenti moraju predati potpunu dokumentaciju u propisanom roku, što je određeno ovim natječajem.

5. Studenti koji na mobilnost idu u ljetnome semestru tekuće akademske godine, moraju imati ostvarene uvjete za upis u višu studijsku godinu prema Pravilniku o studiranju Europske poslovne škole Zagreb.

C) Kriteriji za odabir kandidata/kandidatkinja

1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija

2. Pismo motivacije od maksimalno 500 riječi na engleskom jeziku (obrazac u dodatku) (do 3 boda – pismo motivacije boduje se sukladno tri kriterija i to: kvaliteta obrazloženja akademske motivacije za mobilnost (1 bod), kvaliteta obrazloženja socio-kulturne motivacije za mobilnost (1 bod) te umijeće pisanog izražavanja (1  bod)).

3. Akademski uspjeh

4. Znanje engleskog jezika na kojem će se odvijati stručna praksa*

5. Prihvatno pismo ustanove primatelja (obrazac u dodatku) ili dokaz o uspostavljenoj korespondenciji i komunikaciji

6. Prednost kandidatima koji do sada nisu sudjelovali u nekom od programa mobilnosti (kriterij prednosti: nisu nikada ostvarili mobilnost, nisu bili na razini studija za koju prijavljuju mobilnosti, bili su na razini studija za koju prijavljuju mobilnost, ali ne u maksimalnom trajanju od 12 mjeseci)

* Kao potvrda znanja stranih jezika uvažavat će se međunarodni certifikati kao dokaz znanja napredne razine i/ili certifikati o završenom tečaju te slični dokumenti ili položeni ispiti stranih jezika u Europskoj poslovnoj školi Zagreb.

D) Postupak prijave

1. Prijave se dostavljaju osobno u studentsku referadu ili preporučenom poštom do 25.11.2021. godine na adresu Europska poslovna škola Zagreb, Selska cesta 119, 10110 Zagreb (s naznakom: Natječaj za sudjelovanje u programu Erasmus+ stručna praksa). Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na poštanskom pečatu) neće biti razmatrane.

E) Postupak odabira kandidata

Selekcijski postupak odvija se u dva kruga:

1. krug – administrativna provjera prijava;

2. krug – odabir kandidata/kandidatkinja za mobilnost od strane Povjerenstva za odabir kandidata pri Europskoj poslovnoj školi Zagreb, a prema kriterijima za odabir (po potrebi provjera znanja engleskog/njemačkog jezika onih kandidata/kandidatkinja koji su zadovoljili uvjete Natječaja (ukoliko nisu priložili certifikat o znanju stranog jezika ili položili ispit stranog jezika predviđenog kurikulumom Europske poslovne škole Zagreb).

F) Objava rezultata Natječaja

1. Popis dobitnika/dobitnica financijske potpore bit će objavljen na mrežnim stranicama Europske poslovne škole Zagreb (http://www.ebus.hr) u roku od najviše 10 radnih dana nakon zaključenja Natječaja. Isti će o dobitku potpore biti obaviješteni elektronskom poštom.

2. Odbijeni kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni pismenim putem.

3. Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi javno na listi.

G) Financijska potpora (grant)

Mjesečni iznos pojedinačne financijske potpore za studente odredit će se naknadno, ovisno o zemlji u kojoj se ostvaruje mobilnost, a sukladno pravilima koje je propisala Europska komisija.

Prije odlaska na mobilnost studenti sa svojim visokim učilištem potpisuju Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

U skladu s odredbama Vodiča kroz program Erasmus+ (str. 47), studenti koji idu na mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 100 € mjesečno. Ukoliko pripadaju skupini studenata nižeg socioekonomskog statusa, studenti imaju pravo  na  dodatnu  financijsku  potporu  u  iznosu  od  200 € mjesečno umjesto dodatne  financijske potpore u nižem iznosu. Studenti ne ostvaruju pravo na obje kategorije dodatne financijske potpore.

Studenti slabijeg  socioekonomskog  statusa imaju  se  pravo  prijaviti  za  dodatnu  financijsku potporu  u  iznosu  od 200 € mjesečno. Uvjeti  za  dodjelu dodatne mjesečne studentske potpore studentima slabijega socioekonomskog statusa određeni su na nacionalnoj  razini,  a  odnose  se  na  prosječne  mjesečne  prihode  koji  po  članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 85% proračunske osnovice (2.827,10 kuna za  2020.  godinu), a koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.

Studenti  ne  mogu  dobiti  financijsku  potporu u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov boravak  u  inozemstvu biti dodatno financiran u istu svrhu iz sredstava koja potječu iz EU. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se državne stipendije i stipendije lokalne samouprave koje se dodjeljuju studentima.

Od 01.01.2019. izmjenom Zakona o porezu na dohodak, primljena Erasmus+ stipendija  više  ne  utječe  na  ostvarenje  porezne  olakšice  roditelja  kojem  je  student uzdržavani član.(Erasmus+ stipendija ne uzima se u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove: članak 17. točka 10.) Više informacija dostupno je na stranicama Porezne uprave. Pitanja ili nejasnoće vezane uz tumačenje poreznih propisa na snazi mogu se postaviti isključivo Ministarstvu financija RH – Poreznoj upravi, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja. 

H) Prijavna dokumentacija

1. Prijavni obrazac

2. Pismo motivacije od maksimalno 500 riječi na hrvatskom jeziku

3. Životopis (Europass CV format)

4. Prijepis ocjena ostvarenih na studiju Europske poslovne škole Zagreb

5. Presliku osobne iskaznice

6. Prihvatno pismo ustanove primatelja (Confirmation od placement) ili dokaz o uspostavljenoj korespondenciji i komunikaciji

7. Potvrda o znanju stranog jezika na kojem će se studijski boravak odvijati (ukoliko je posjedujete)

8. Za studente s posebnim potrebama:

  • Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, studenti s posebnim potrebama (npr. invaliditetom, kroničnom bolešću i sl.) imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore  sukladno povećanim troškovima koji proizlaze  iz posebnih  potreba,  a  nisu  pokriveni osiguranjem
  • Potrebno  je u prijavi naznačiti takav status i uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (ako je za studentovo stanje moguće izdavanje ovakve potvrde)
  • Budući da prijavni  obrazac za uvećani iznos stipendije  za  studente  s posebnim  potrebama još nije objavljen od strane  Agencije  za  mobilnost  i  programe  EU  potrebno  je da  se studenti,  po  objavi  rezultata  Natječaja,  jave  Erasmus+ koordinatorici Europske poslovne škole Zagreb

9. Za studente slabijeg socioekonomskog statusa:

  • Potvrda  nadležne  porezne  uprave o  visini  prihoda  za  sve  članove zajedničkog  kućanstva  za  prethodnu  kalendarsku  godinu  (2020.)  ili  za zadnju  dostupnu  kalendarsku  godinu  u  trenutku  predaje  natječajne dokumentacije.
  • Potvrda nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu (2020.) ili za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije (u slučaju da su članovi zajedničkog kućanstva umirovljenici).
  • Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva koja ne mora biti  ovjerena  od javnog bilježnika. Pod  zajedničkim  kućanstvom  podrazumijeva  se  obiteljska  ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.
  • Pri  odabiru  studenata  koji  zadovoljavaju  kriterije  za  dodatnu potporu  za  studente  slabijeg socioekonomskog  statusa,  u  izračun  prosječnog  mjesečnog  prihoda  po  članu  zajedničkog kućanstva uračunava se i oporezivi i neoporezivi dohodak (prihod)

10. Za osobe u statusu azilanta i stranaca pod supsidijarnom zaštitom

  • Odluka kojom se odobrava azil ili supsidijarna zaštita.
  • Dozvola boravka.
  • Identifikacijska  isprava  (putovnica  za azilanta,  posebna  putovnica  za stranca, druga identifikacijska isprava

I) Ostalo

Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije i po povratku sa stručne prakse pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni) te Europskoj poslovnoj školi Zagreb dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Studenti su obvezni posjedovati policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu,  osiguranje  od  odgovornosti  na  radnom  mjestu  te  osiguranje  od  ozljede  na  radu.

Kandidati su upoznati da se njihovi osobni podaci neće obrađivati na način koji nije u skladu s navedenom svrhom i pozitivnim propisima europskog i nacionalnog prava.

J) Kontakt osobe za dodatne upite

Stjepan Horvat

tel. 01 3695 706

mail: stjepan.horvat@ebus.hr

NAPOMENA: Uvjeti i propozicije ovog Natječaja u skladu su sa službenim dokumentima Europske komisije te odredbama ugovora između Europske poslovne škole Zagreb i Agencije za mobilnost i programe EU.

Sve o Erasmusu pronađite na mrežnim stranicama Agencije: https://www.mobilnost.hr/

Rok za prijavu: 25. 11. 2021.